Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Całodobowa opieka wytchnieniowa - diagnoza potrzeb

Diagnoza potrzeb w związku z planowanym przystąpieniem
do realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa: CAŁODOBOWA”

 


W związku z ogłaszanym co roku przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Programem pn. „Opieka wytchnieniowa” finansowanym ze środków Funduszu Solidarnościowego, Ośrodek Pomocy Społecznej w Głubczycach zwraca się z prośbą do członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych spełniających kryteria ogłoszone w Programie o zgłaszanie potrzeb w zakresie korzystania z usług opieki wytchnieniowej CAŁODOBOWEJ.


Celem głównym Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami zależnymi poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.
Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
 dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności;
 osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego;
- które wymagają usługi opieki wytchnieniowej.
Program ma na celu w odniesieniu do członków rodziny lub opiekunów osób
niepełnosprawnych : czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację;

Przyznając usługę opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności będą uwzględniane potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobą ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym, która:
a) ma niepełnosprawność sprzężoną/złożoną;
b) wymaga wysokiego poziomu wsparcia;

c) stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu
całodobowego, np. ośrodka szkolno-wychowawczego czy internatu.
Pod uwagę będzie również brany stan zdrowia i sytuacja życiowa uczestników Programu.


Program realizowany byłby w formie: świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego w:
a) ośrodku wsparcia;
b) w ośrodku/ placówce wpisanej do rejestru właściwego wojewody, zapewniającej
całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym;
c) innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu.

 

W związku z powyższym OPS Głubczycach informuje, że można zgłaszać osoby, które wymagają zapewnienia takiego wsparcia w ramach programu.
Powyższe informacje prosimy przekazać w
terminie do dnia 31.10.2022r.
do pracowników socjalnych OPS, ul. Pocztowa 6a, 48-100 Głubczyce,

tel. 77-485-29-22 wew.34, 40, 44, 46 lub
e-mail: opsglubczyce.ops.com.pl lub glubczyce@ops.com.pl.

 

Wersja XML