Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dodatek węglowy

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

w związku z rozpatrzeniem wniosku o przyznanie dodatku węglowego

 

Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1, z późn. zm.), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Głubczycach, ul. Pocztowa 6A, 48-100 Głubczyce, nr tel. 77 485 29 22, 77 485 85 15, adres e-mail; ops@glubczyce.ops.com.pl

 2. W przypadku pytań lub wątpliwości, czy dane osobowe w Ośrodku Pomocy Społecznej są przetwarzane prawidłowo, można zwrócić się do wyznaczonego Inspektora Ochrony Danych, którym jest pan Andrzej Pawłowicz, adres e-mail:

 3. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest rozpatrzenie wniosku oraz ustalenie prawa do dodatku węglowego na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 o dodatku węglowym w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków oraz ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit c i e RODO, tj. w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze oraz wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Dane osobowe w zakresie Pani/Pana numeru telefonu i/lub adresu e-mail przetwarzane będą na podstawie Pani/Pana zgody – art.6 ust.1 lit. a RODO.

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w przepisach szczegółowych w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, tj. 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym rozpatrzono wniosek. Dane osobowe przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania lub do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie.

 2. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy publiczne, zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa a także podmioty świadczące usługi informatyczne na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych. Nie przekazujemy Pani/Pana danych osobowych poza teren Polski.

 3. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, przysługuje Pani/Panu;

 1. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało wezwaniem do ich uzupełnienia, a w przypadku nieuzupełnienia pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.

 2. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Wersja XML