• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Fundusz alimentacyjny

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2017/2018 są przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2017r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami:

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują do ukończenia przez osobę uprawnioną 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo.

 

Świadczenia przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł.

 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:

została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, pieczy zastępczej lub zawarła związek małżeński.

Wersja XML

Ośrodek Pomocy Społecznej w Głubczycach
ul. Pocztowa 6a
48-100 Głubczyce
tel. 77 485 29 22
fax 77 485 29 22
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 144095
w tym miesiącu: 2401
dzisiaj: 73