Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ochrona danych osobowych

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

REALIZACJA PRAW

Mogą Państwo realizować swoje prawa, składając wniosek za pośrednictwem dowolnego kanału informacyjnego:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Głubczycach

ul.Pocztowa 6A

48-100 Głubczyce

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznacie Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

W przypadku pytań lub wątpliwości, czy dane w Ośrodku Pomocy Społecznej w Głubczycach są przetwarzane prawidłowo, można zwrócić się do wyznaczonego Inspektora Ochrony Danych, którym jest P. Andrzej Pawłowicz tel.+48782255777 e-mail: iod@glubczyce.pl

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art.13 i 14 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. informuję, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Głubczycach ul.Pocztowa 6A

 2. dane kontaktowe z inspektorem ochrony danych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Głubczycach e-mail: ops@glubczyce.ops.com.pl lub na adres korespondencyjny OPS

 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w zakresie niezbędnym do realizacji ustawowych zadań urzędu – na podstawie:

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą:

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną

 2. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

 3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych

 4. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, dotyczy każdego klienta, wobec którego realizujemy cele opisane w punkcie 3

 5. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA MONITORINGU

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (“RODO"), informujemy, że:

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w obszarze monitoringu wizyjnego jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Głubczycach, ul. Pocztowa 6A, 48-100 Głubczyce, nr tel. 77 4852922, 77 4858515, adres e-mail; ops@glubczyce.ops.com.pl

2. Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw. Jest nim pan Andrzej Pawłowicz, adres e-mail; iod@glubczyce.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia porządku publicznego oraz ochrony mienia. Podstawami prawnymi przetwarzania są natomiast;

4. Zgodnie z aktami prawnymi wymienionymi w pkt. 3 zakres danych osobowych w przypadku monitoringu wizyjnego obejmuje Pani/Pana wizerunek.

5. Pani/Pana dane osobowe (wizerunek) będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.

6. Nie przekazujemy Pani/Pana danych osobowych poza teren Polski.

7. Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych (wizerunku) w przypadku monitoringu wizyjnego w Ośrodku Pomocy Społecznej wynosi 30 dni. Po upływie tego okresu uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe podlegają zniszczeniu (nadpisaniu), z wyjątkiem sytuacji, w których nagrania zostały zabezpieczone, zgodnie z odrębnymi przepisami.

8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu;

Wersja XML